Efektívna reklama

Vyhľadávanie


Tvorba web stránok Prešov 

Užitočné linky

SpäťVytlačiť

Technické služby mesta Prešov, a.s.
Názov spoločnosti:

Technické služby mesta Prešov, a.s.

IČO spoločnosti:
Adresa:

Bajkalská 33, 080 01 Prešov

   
Kontakt:

Tel.: 051/771 17 08

Email: assist@tsmp.sk, riaditel@tsmp.sk

Web stránka:

   
Kategória: SLUŽBY - Ekológia a odpad
   
Popis firmy:

„Akciová spoločnosť Technické služby mesta Prešov vznikla transformáciou mestskej rozpočtovej organizácie na základe schválenia mestským zastupiteľstvom v októbri 1995 s účinnosťou od 1.1.1996. Jediným zakladateľom tejto spoločnosti je Mesto Prešov, ktoré je aj jej 100 % akcionárom. Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru. Nosnou činnosťou spoločnosti je nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Prešov (Prevádzka OHVÚ). Nakladanie zahŕňa: zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, ktorého likvidáciu skládkovaním zabezpečujú TSmP, a.s. formou zmluvného partnera. Spoločnosť taktiež zabezpečuje separovaný zber odpadov na území mesta, kontajnerovou formou v rámci komplexnej a tzv. vrecovou formou v rámci individuálnej bytovej výstavby. Súčasťou separovaného zberu je aj úprava vyseparovaných komodít pred ich ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením v rámci priestorov dotrieďovacej linky spoločnosti. TSmP, a.s. zriadili a v súčasnosti prevádzkujú celkovo dva Zberné dvory (ul. Bajkalská 33, ul. Jesenná 3), v rámci ktorých môžu občania s trvalým pobytom v Meste Prešov bezplatne odovzdať široké spektrum odpadov. V rámci tzv. jarného a jesenného upratovania zabezpečuje spoločnosť pristavovanie VOK-ov = veľkoobjemových kontajnerov a následne zneškodnenie vyzbieraného veľkorozmerného odpadu. Ďalej prevádzka zabezpečuje správu trhovísk, verejných WC, údržbu pieskovísk, lavičiek, detských a športových ihrísk na území mesta. Činnosť ďalších prevádzok spoločnosti je zameraná na správu cintorínov a poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb (Prevádzka PaCS) a správu a obhospodarovanie prenajatých mestských lesov Prešov (Prevádzka ML). “
Poloha firmy na mape
Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Tento profil bol zobrazený: 4996 -krát
Návštevnosť portálu